Το INDieOpen (https://indieopen.upct.es/explore) είναι μια ψηφιακή  πλατφόρμα διαχείρισης της μάθησης  (LMS (Learning Management System-LMS).

Αξιοποιείται από εκπαιδευτικούς καθώς περιλαμβάνει πρόγραμμα επεξεργασίας και εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών, πολυμεσικών μαθημάτων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με κριτήρια αλληλουχίας  (π.χ. μάθημα, εκπαιδευτικό πλαίσιο, ηλικία μαθητών, γλώσσα,  κ.α.)

Είναι επίσης ένα αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, όπου μπορούν να δημοσιευτούν τα μαθήματα και να διαμοιραστούν με άλλους εκπαιδευτικούς.

Το NDIeOpen παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να δημιουργήσουν εύκολα πλούσιο, διαδραστικό, ψηφιακό περιεχόμενο ή να επαναχρησιμοποιήσουν, και ενδεχομένως να τροποποιήσουν, μαθήματα που μοιράζονται άλλοι συγγραφείς στο INDIeOpen. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν προσεκτικά το εκπαιδευτικό υλικό τους έτσι ώστε να υποστηρίζει τις στρατηγικές τους ή να εφαρμόσουν εξατομικευμένη μάθηση για να ενισχύσουν την εμπλοκή των μαθητών. 

Οι ενότητες και τα μαθήματα στο INDIeOpen μπορούν να συνδεθούν από οποιοδήποτε LTI συμβατή e-learning πλατφόρμα ή εφαρμογή, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για χρήση ως μέρος της εργαλειοθήκης του εκπαιδευτικού.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επεξεργασίας επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν πολλές πιθανές ακολουθίες ή συνδυασμούς μαθησιακών ενοτήτων, καθορίζοντας τα κριτήρια για να προχωρήσουν στην επόμενη ενότητα ή ακολουθώντας διαφορετική πορεία για την ενίσχυση των μαθησιακών στόχων.

Τα κριτήρια μπορεί να είναι απλώς διαδοχικά, πράγμα που σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση μιας ενότητας ακολουθεί η επόμενη( ευθεία πορεία), ή μπορεί να είναι υπό όρους, με βάση το σκορ που επιτυγχάνεται από τους μαθητές στην ενότητα υπό συζήτηση.

Η υπό όρους ακολουθία επιτρέπει το άνοιγμα διαφορετικών διαδρομών ανάλογα με την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές, όπως για παράδειγμα, οι μαθητές κατευθύνονται σε ενισχυτική διδασκαλία.

Η αλληλεπίδραση των μαθητών με τα μαθήματα καταγράφεται σύμφωνα με το πρότυπο IMS Caliper και ένας αναλυτικός πίνακας εκπαιδευτικών δεδομένων διατίθεται στους εκπαιδευτικούς. Αυτό τους επιτρέπει να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση της τάξης με το εκπαιδευτικό υλικό (χρόνος που αφιερώνεται, ολοκλήρωση των στόχων κ.λπ.) και να ελέγχουν την εμπλοκή των μαθητών ή την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής μεθόδου. Οι μαθητές έχουν επίσης πρόσβαση στα δικά τους αναλυτικά δεδομένα έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η αυτόνομη μάθηση.

Το INDIeOpen αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+INDIe, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 11 εταίρους από τρεις χώρες. Στο δίκτυο σήμερα υπάρχουν συνολικά έξι σχολεία και δύο πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Οι παραγόμενοι πόροι ήταν ιδιαίτερα πολύτιμοι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας. Το Universidad Politécnica de Cartagena χρησιμοποιεί επίσης το INDIeOpen για παραγωγή διαδικτυακών μαθήματων για την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού του.

Όλοι οι εταίροι του INDIe μοιράζονται ένα κοινό όραμα σύμφωνα με το οποίο η συνεργασία, ο διαμοιρασμός, οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι και η καινοτομία είναι κλειδιά για μια καλύτερη μαθησιακή εμπειρία. Είναι υπέρμαχοι της καθολικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης όπου ο θετικός αντίκτυπος της τεχνολογίας φτάνει σε όλους.

Ένα νέο έργο Erasmus+ δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή συνεργατών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, για μαθητές με αναπηρίες για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα τους στα μαθήματα που δημιουργούνται στο INDIeOpen: Το INDIe4All είναι το μέλλον του INDIe.

INDieOpen (https://indieopen.upct.es/explore) is a platform for teachers which includes an authoring tool for the creation of rich, interactive online learning units and a learning path editor to build courses by specifying sequencing criteria for the units. It is also a repository of Open Educational Resources, where the created units and courses can be published and shared with other teachers. INDIeOpen provides teachers with the opportunity to easily create rich and interactive digital learning content or reuse, and possibly modify, learning units shared by other authors on INDIeOpen. This enables them to carefully design learning material which supports their strategies of implementing personalized learning and fostering students’ engagement. The units and courses on INDIeOpen can be linked from any LTI compliant e-learning platform or application, which makes them suitable to be used as part of a teacher’s toolkit. Furthermore, the learning path editor allows teachers to create several possible sequences of learning units, specifying the criteria to progress to the following unit or to take a different path to reinforce concepts. The criterion can be merely sequential, which means that after completing one unit the next unit is open, resulting in a straight path, or it can be conditional, based on the score obtained in the unit being worked on. Conditional sequencing allows for different paths to be opened depending on students’ acquisition of competences, by, for example, directing them to reinforcement units. For any linked course, students’ interaction data are registered following the IMS Caliper standard, and a learning analytics dashboard is made available to teachers. This allows them to monitor the interaction of their classes with the course material (time spent, completion of objectives, etc.) and check their students’ engagement and the effectiveness of the pedagogic method. Students also have access to their own Learning Analytics data to encourage autonomous learning. INDIeOpen was developed within the Erasmus+ project INDIe, cofounded by the European Commission with 11 partners from three countries. Within the network, a total of six schools and two universities are currently using it to create digital content, and the produced resources have been particularly valuable during the pandemic lockdown. The Universidad Politécnica de Cartagena also uses INDIeOpen to produce online courses for the professional development of their staff. All INDIe partners share a vision of education where collaboration, sharing, open educational resources, and innovation are keys to a better learning experience. They are strongly committed to an inclusive and universal education where the positive impact of technology reaches everyone. A new Erasmus + project has been created involving partners with years of expertise in education for students with disabilities to ensure the accessibility of INDIeOpen generated learning units: INDIe4All is the future of INDIe.

Διαδραστικά μαθήματα στο Indie https://indieopen.upct.es/search

WHAT IS INDIe?

INDIe is an Erasmus + Project (2018-1-ES01-KA201-050924) in the field of school education, that falls within the category of “Strategic Partnerships supporting innovation”. It started on September 1st 2018 and will last three years up to August 31st 2021. It is coordinated by the Universidad Politécnica de Cartagena, Spain, through the Digital Content Creation Center (https://cpcd.upct.es), which mission is to empower teachers for an improved learning process.

The INDIE project aims at boosting the use of digital instructional contents for education in both primary and secondary schools by 1) providing a tool to help teachers to become authors of rich digital learning units 2) creating repositories on a regional level where authors publish their learning units and other teachers can become “consumers” of this material for their own classes.

The objective is to empower the teachers so that they can deliver high quality teaching and help them adopting new learning methodologies: flipped classroom, blended learning, adaptive learning, etc…, which are student centred and seek to ensure that learners are engaged and drive their individual learning experience. As an output of the project, a number of teachers/authors will have created digital contents, used them in class, and published them in the repository for others teachers to use, but, more importantly, the structure will be set up, at a regional level, for the regional authorities for education to promote a much wider use of the platform within the community of teachers and schools, by launching official calls for training and creating digital contents.

http://indie.upct.es/

1st GENERAL LYCEUM OF LEVADIA is a public senior high school that prepares 15-18 year old students to sit Pan-Hellenic University Entrance Exams among other things.

The school has taken part in many European programmes such as Comenius, Comenius Regio, has coordinated an Erasmus+ project and now is taking part in another Erasmus+ coordinated by UK.

School underachievement and dropout has been identified as a problem in our school demanding for solutions. To improve the situation, there are many extracurricular activities and afternoon clubs at school. To be more specific, MUN club teaches students how to make public speeches or use argumentation so as to take part in MUN – Model United Nations or Euroscola conferences as ambassadors and delegates of their country or other countries. The Young Entrepreneurs club teaches students entrepreneurial values, hands-on learning and how to create virtual businesses and products. There are also drama, literature, environmental, music clubs, a photography club, a charity club, a sports club and a STEM and Robotics club.

Most of our students are computer literate and some students have won awards in competitions like Scratch and Lego. However, some Teachers in our school do not know how to use technology in their lessons like IWB, or special platforms to find content concerning their subjects or virtual classrooms. Hence this project would be a great opportunity for them to foster improvements in the field of computer assisted learning (CAL), it will facilitate live/active teaching interaction between students and teachers or among the students themselves.