Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του Σχολείου μας. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ (ειδικό σήμα & άδεια λειτουργίας). Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση από το ξενοδοχείο στο όνομα του σχολείου για τη διαθεσιμότητα δωματίων. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί εφόσον δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον το 70% των φοιτούντων μαθητών αφού γίνει γνωστό το αντίτιμο από το τουριστικό γραφείο που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς (Ταχ. Δ/νση : Τέρμα ΄Ερκυνας Λιβαδειά Βοιωτίας ΤΚ 32131) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Δείτε την προκήρυξη: