Ἀποστέλλομεν πρός ὑμᾶς συνημμένως Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὡς καί πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅλων τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Βαθμίδων ἐν ὄψει τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.