Επισημαίνεται ότι το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας και στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου: www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/
Πρόκειται για έναν ιστότοπο που φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, καθώς και πάσης φύσης θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στις ενότητές του φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις, δελτία τύπου και προκηρύξεις, καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ενεργή συμμετοχή των νέων στο Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022. Το Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας απευθύνεται σε μαθητές/τριες ηλικίας 15-18 ετών και τους παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή, τους συμμετέχοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα πραγματώνει τις αρχές της ισότητας, της συμπερίληψης και της συνεργασίας.