Απαντώντας στην αίτηση που μας απέστειλε η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ARC ΝΕΩΝ & ΖΩΗΣ» και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή-Young Business Talents» που διοργανώνει η εν λόγω εταιρεία, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-09- 2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων και όλων των τύπων λυκείου, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023 αυστηρά υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην ως άνω δράση να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών αυτής και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις και στον προσομοιωτή να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης των ιδίων και των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή – Young Business Talents να πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.
5. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Η προϋπόθεση αυτή αφορά και στα έπαθλα που θα δοθούν στους μαθητές και μαθήτριες.
6. Τα χρηματικά έπαθλα να δοθούν στις σχολικές μονάδες των μαθητικών ομάδων που διακρίθηκανκαι όχι στους/στις μαθητές/τριες.
7. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού (π.χ. αριθμός και είδος βραβείων καιεπάθλων) θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου προς εξέταση.
8. Στο προηγμένο λογισμικό προσομοιωτή μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί ο μαθητικός διαγωνισμός δεν θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε προώθηση εμπορικών συμφερόντων.
9. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
10. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση των αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών για
την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.
11. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, εκτός της τελικής φάσης διαδικτυακής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση για τη μαγνητοφώνηση ή/και βιντεοσκόπηση μαθητών/τριών να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συναίνεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους.
12. Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και των γονέων/κηδεμόνων και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και
εκπαιδευτικές εκδρομές.
13. Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που πλαισιώνει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού να είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν. 4212/2013, όπως ισχύει).
14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
15. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η παρούσα εισήγηση, το σχετικό συμπέρασμα και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή – Young Business Talents» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων και όλων τύπων λυκείου και δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιον άλλο μαθητικό διαγωνισμό (π.χ. Παγκόσμιος Διαγωνισμός) ούτε δύναται να οδηγήσει σε εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών/τριών λυκείου που θα διακριθούν σε αυτόν.
Τονίζεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνειχωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.