Απαντώντας στο αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 64/25-11-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διενέργεια του Μαθητικού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με τίτλο «6th
Aegean Robotics Competition 2022», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, μέσω της
πλατφόρμας zoom, στις 9 και 10 Απριλίου 2022, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση υλικού καθώς και στην πλατφόρμα κατασκευής της ρομποτικής συσκευής. Οι συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν με δοκιμασία που θα
επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προτεινόμενες ή να επιλέξουν την Ελεύθερη Παρουσίαση/Free Style με θέμα της επιλογής τους. Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας διαδικτυακή φόρμα google στον σύνδεσμο: https://forms.gle/3yoFGWNV5651fnrZA , μέχρι τις 2 Απριλίου 2022, ώρα 23:59.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις.