Για το σχολικό έτος 2021-2022 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

1Α1
2Α2
3Α3
4Α4
5Β1
6Β2
7Β3
8Β4
9Γ1
10Γ2
11Γ3
12Γ4