Για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

1. ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑ1
2. ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΧΑΪΔΟΥΛΑΑ2
3. ΚΕΤΑΣΤΑ ΕΛΕΝΗΑ3
4. ΜΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑΑ4
5. ΔΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑΒ1
6. ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΒ2
7. ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΒ3
8. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑΒ4
9. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓ1
10. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓ2
11. ΝΤΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΑΔΑΣΓ3
12. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑΓ4