ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1ου  ΓΕΛ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

                                   Ι.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 1. Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται από τους γονείς τους, πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι γονείς των οποίων τα παιδιά θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Λυκείου οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν στο Σχολείο φωτοτυπία του πιστοποιητικού γέννησης του/της μαθητή/ μαθήτριας, ή το δελτίο ταυτότητάς τους.
 2. Το διδακτικό έτος , καθώς και η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων ορίζονται βάσει του σχετικού προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κάθε χρόνο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 3. Το ωράριο λειτουργίας του 1ου  ΓΕΛ Λιβαδειάς  είναι καθημερινά σταθερό. Το Σχολείο λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί οκτώ διδακτικές ώρες την ημέρα από 8.00 – 14.25΄.
 4. Σχολικό πρόγραμμα : Το πρόγραμμα των μαθημάτων του 1ου  ΓΕΛ Λιβαδειάς περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 • Εξάλλου, η καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στο 1ο  ΓΕΛ Λιβαδειάς προεκτείνεται και εμπλουτίζεται με τις εκπαιδευτικές εξορμήσεις, τις σχολικές εκδρομές , τον εκκλησιασμό, τις μορφωτικές , αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και τα πολιτιστικά προγράμματα που οργανώνονται από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Εποπτείας των Σχολείων , όπως τα προγράμματα :

-Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

-Αγωγής υγείας

-Θεατρικής αγωγής

-Νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

-Φωτογραφίας

-Ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus +, κλπ) .

Προφανής στόχος όλων αυτών είναι η  αισθητική, ηθικοπνευματική, ψυχική και κοινωνική καλλιέργεια των μαθητών και των μαθητριών του Σχολείου, και συνακόλουθα, όχι μόνο η συνειδητοποίηση της εθνικής ταυτότητας αλλά και η ενίσχυση των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των λαών.

Τέλος, στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται μετακίνηση των μαθητών και των μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς με μαζικό ή άλλο μεταφορικό μέσο για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα και τις δραστηριότητες του Σχολείου, είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων.

 1. II. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ – ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

    Φοίτηση

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο μάθησης και αγωγής, καθώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις του θεσμού της Εκπαίδευσης που αποτυπώνουν τη βούληση της Πολιτείας για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων – πνευματικά, ηθικά και ψυχικά ?προσωπικοτήτων. Επομένως, η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική, ενώ η ελλιπής φοίτησή τους υπονομεύει το εκπαιδευτικό έργο και επιβραδύνει την πρόοδό τους.

 1. Η φοίτηση των μαθητών και των μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωσή τους. Εάν ο αριθμός των απουσιών των μαθητών υπερβεί ορισμένα όρια, τότε υπάρχουν κυρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να υποχρεώσουν τους μαθητές να επαναλάβουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία.
 2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου οφείλουν να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού σχολικού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης (08.00π.μ.) των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινής προσευχής, εορταστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εκδρομών, κλπ.)
 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές προσέρχονται στο Γραφείο της Διεύθυνσης, αναφέρουν την αιτία της χρονικής καθυστέρησής τους, την οποία οφείλει να επιβεβαιώσει ο γονέας και δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην τάξη , παρά μόνο εάν προσκομίσουν στον διδάσκοντα καθηγητή ειδικό σημείωμα εισόδου με την υπογραφή του Διευθυντή του Σχολείου. Επαναλαμβανόμενη και αναίτια αργοπορία αντιμετωπίζεται πειθαρχικά.
 4. Οι γονείς οι οποίοι μεταφέρουν με δικό τους μέσο μεταφοράς τα παιδιά τους στο Σχολείο, οφείλουν να επιδεικνύουν αυστηρότητα και συνέπεια ως προς την ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών τους.
 5. Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στην καθημερινή πρωινή συγκέντρωση, την προσευχή καθώς και στην έπαρση της Σημαίας, η οποία πραγματοποιείται κάθε πρώτη Δευτέρα εκάστου μηνός όπως και στις εθνικές εορτές(Π.Δ. 201, άρθ.13, παρ.5, εδάφ.α, β). Αλλοεθνείς, αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές υποχρεούνται να παρίστανται με τον προσήκοντα σεβασμό, έστω και αν δεν συμμετέχουν.
 6. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (υγείας, έκτακτες οικογενειακές καταστάσεις , δυσχερείς περιστάσεις, δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, κλπ).
 7. Σε περίπτωση ασθένειας των μαθητών / μαθητριών η απουσία δηλώνεται εγκαίρως από τον γονέα στη Διεύθυνση του Σχολείου. Οι γονείς μπορούν να δικαιολογούν απουσίες των παιδιών τους μίας ή δύο συνεχόμενων ημερών και για δέκα συνολικά ημέρες (10), κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αν μαθητής/ μαθήτρια απουσιάσει για λόγους υγείας από το Σχολείο για περισσότερες από δύο συνεχείς ημέρες, τότε απαιτείται, για τη δικαιολόγηση των απουσιών αυτών, ιατρική γνωμάτευση και βεβαίωση. Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να προσέρχονται στο Σχολείο , όπου και υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός 10 ημερών εργάσιμων από την ημέρα επανόδου των μαθητών.
 8. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δικαιολόγησης, οι απουσίες χαρακτηρίζονται αδικαιολόγητες. Υπάρχει ανώτατο όριο αδικαιολόγητων απουσιών(50), το οποίο ορίζει ο Νόμος και σε καμία περίπτωση αυτό δεν παραβιάζεται.
 9. Για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής , καθώς και σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου , είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου , σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο των συναρμόδιων υπουργείων (Υγείας και Παιδείας).
 10. Για να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας , πρέπει ο γονέας του να υποβάλει στο Σχολείο αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση , έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

                                    III. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για την επίτευξη της πνευματικής καλλιέργειας και της αγωγής των μαθητών και των μαθητριών , αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν καθήκον να τηρούν ορισμένους συγκεκριμένους κανόνες  συμπεριφοράς :

 1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς, οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς τον Διευθυντή και τους υποδιευθυντές του Σχολείου, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, αλλά και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου (σχολικούς φύλακες, κυρίες της καθαριότητας, υπεύθυνο κυλικείου, εργατοτεχνικό προσωπικό  κλπ).
 2. Η απρεπής συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση λεκτικής, σωματικής, ή ψυχικής βίας(bullying), από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως από τον Διευθυντή του σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
 3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία , αλλά και να μην παρακωλύουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων , σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους μόνον τα βιβλία τους και ό,τι απαιτείται για τις σχολικές εργασίες τους.
 4. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών / μαθητριών από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από τον Διευθυντή του Σχολείου , σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για το θέμα αυτό.
 5. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να σέβονται τον σχολικό χώρο. Επομένως, ο σεβασμός προς το κτιριακό συγκρότημα, τον σχολικό αύλειο χώρο, τα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου ? και οτιδήποτε συνιστά δημόσια περιουσία – καθώς και προς και τις περιουσίες των άλλων, αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις των μαθητών και των μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς.
 6. Ως εκ τούτου, πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μην γράφουν στα θρανία και τους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο εποπτικό υλικό και να μην καταστρέφουν τα βιβλία τους μετά το πέρας των προαγωγικών ? απολυτηρίων εξετάσεων, στο τέλος του σχολικού έτους.
 7. Κάθε μαθητής / μαθήτρια ατομικά, είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσουν στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα, οι γονείς τους οφείλουν να αποκαταστήσουν οικονομικά τη ζημία.
 8. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια των κατόχων τους.
 9. Απαγορεύεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να χρησιμοποιούν στον σχολικό χώρο ή να έχουν μαζί τους έντυπα ή άλλου είδους υλικό , άσχετο με την εκπαιδευτική διαδικασία , καθώς και είδη αξίας, περιττά χρήματα, συσκευές αναπαραγωγής εικόνας, / ήχου, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αιχμηρά και παντός είδους επικίνδυνα αντικείμενα, όπως και άλλα παρόμοια , των οποίων η χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των ίδιων και των συμμαθητών τους.
 10. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο , υποχρεούται, κάθε όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το θέσει εκτός λειτουργίας και μέσα στην σχολική του τσάντα. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979[ΦΕΚ 23/τ.Α΄/ 1979] κυρώσεις.
 11. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή το πρόγραμμα διαφοροποιείται, ώστε να καλυφθεί το κενό. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του Σχολείου, χωρίς να προκαλούν ανησυχία και ενόχληση στους συμμαθητές τους.
 12. Οι απουσιολόγοι , οι οποίοι ορίζονται από το Σχολείο, είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες ? με τις αναγκαίες παρατηρήσεις, όπου απαιτείται – και τα επιστρέφουν στο Γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες καθηγητές.
 13. Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αργοπορία. Απαγορεύονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους του Σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
 14. Στα εργαστήρια (Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας, Πληροφορικής) καθώς και στην αίθουσα του διαδραστικού πίνακα δεν επιτρέπεται να εισέρχονται οι μαθητές χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες του διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν CD,DVD και αρχεία εικόνας και ήχου.
 15. Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να καταπολεμά με αποφασιστικότητα την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών. Ως εκ τούτου απαγορεύει αυστηρά το κάπνισμα, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, όπως και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εντός και εκτός του Σχολείου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Πολιτείας. Το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση καφέ και αλκοολούχων ποτών. Πιθανή παραβίαση των ανωτέρω επισείει πειθαρχικό έλεγχο για λόγους παιδαγωγικούς και δεοντολογικούς.
 16. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται, για λόγους υγιεινής, καθαροί.
 17. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων , για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους υποδεικνυόμενους από το Σχολείο χώρους. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου αλλά και για λόγους που αφορούν στην ασφάλειά τους.
 18. Κατά την έξοδό τους από το Σχολείο οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς καθηγητές και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια, ενώ στην περίπτωση που ένας μαθητής επιδεικνύει συμπεριφορά που παραβαίνει τις αρχές του Σχολείου και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών , του επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις.
 19. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Σχολείου , οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου για τη Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού.
 20. Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς χωρίς την έγγραφη άδεια του Διευθυντή, σε οποιαδήποτε εκδήλωση που πραγματοποιείται εκτός Σχολείου.
 21. Οι μαθητές και οι μαθήτριες υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωσή τους.
 22. Η προσοχή και η τήρηση των κανόνων και των οδηγιών του Σχολείου επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας των μαθητών
 23. Οι εκλογές για την ανάδειξη μαθητικών Συμβουλίων(5μελών και 15μελούς) πραγματοποιούνται στις αρχές κάθε σχολικού έτους. Τα μαθητικά θεσμικά όργανα εκπροσωπούν τους μαθητές, συνεργάζονται με τη Διεύθυνση, το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και είναι συνυπεύθυνα για την ομαλή και γόνιμη λειτουργία του Σχολείου.
 24. Βασική μέριμνα του Σχολείου αποτελεί η αρμονική συνεργασία όλων των μερών που συγκροτούν τη σχολική κοινότητα (Διευθυντή, Συλλόγου Διδασκόντων, δεκαπενταμελούς και πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων καθώς και του Συλλόγου Γονέων) για την τήρηση των αρχών και των κανόνων της σχολικής ζωής, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
 25. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό του Σχολείου . Ως προς τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αυτά αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις αρχές της Παιδαγωγικής Επιστήμης.
 26. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 27. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς , είναι υποχρεωμένοι να εκπροσωπούν με σοβαρότητα το Σχολείο τους σε κάθε επίσημη εκδήλωση.
 28. Η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών και των μαθητριών του Σχολείου πρέπει να είναι απλή, καθαρή και ευπρεπής, χωρίς ακρότητες και οπωσδήποτε σύμφωνη με τη μαθητική ιδιότητα. Η εμφάνισή τους είναι φροντίδα των γονέων τους, αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής τους παρουσίας στο Σχολείο και λόγοι παιδαγωγικοί επιβάλλουν τον έλεγχό της.
 29. Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Γυμναστικής οφείλουν να φορούν την κατάλληλη αθλητική ενδυμασία, τόσο όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όσο και όταν συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις.
 30. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
 31. Με δεδομένο ότι το Σχολείο στοχεύει όχι μόνο στην απόκτηση της γνώσης, αλλά και στην αγωγή , απαιτείται εκ μέρους των μαθητών και των μαθητριών ο σεβασμός σε αρχές και κανόνες συμπεριφοράς. Η σταδιακή προσαρμογή των παιδιών στους κανόνες πειθαρχίας , επιβάλλει να λαμβάνονται τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα και να γίνονται διακριτικές προσωπικές επισημάνσεις.
 32. Αν, όμως, διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς και παρακωλύουν με αυτόν τον τρόπο το έργο του Σχολείου ή ότι η συμπεριφορά τους είναι επιζήμια για τους συμμαθητές τους, τότε , αναπόφευκτα και αναγκαία, επιβάλλονται κυρώσεις (ποινές), σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις αρχές της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
 33. Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν σύμφωνα με το ΠΔ 104/1979 τα εξής όργανα :
 • Ο διδάσκων καθηγητής : παρατήρηση,  σύσταση, επίπληξη και ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα.
 • Ο Διευθυντής του σχολείου : όλες οι παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και 3 ημέρες.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων : όλες οι παραπάνω κυρώσεις- ποινές, αποβολή από τα μαθήματα 5 ημερών και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
 1. Οι μαθητές / μαθήτριες που αποβάλλονται με ωριαία απομάκρυνση, οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία έχει και την ευθύνη της απασχόλησης των εν λόγω μαθητών.
 2. Οι γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για κάθε παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και για την επιβολή κυρώσεων. Η εποικοδομητική συνεργασία σχολείου – γονέων κρίνεται ως αναγκαία και επιβεβλημένη.
 3. VI. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΓΟΝΕΩΝ

Η αντίληψη του σχολείου σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς δεν μπορεί να εφαρμοστεί απρόσκοπτα και εποικοδομητικά προς όφελος των μαθητών , αν δεν συνεπικουρείται από τη συμπαράσταση των γονέων των παιδιών, αφού είναι αυτονόητο πως η εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο εμπεδώνεται και με τη θετική στάση των γονέων προς τους διδάσκοντες και την Διεύθυνση του σχολείου.

 1. Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που υλοποιεί το Σχολείο, καθώς ο ενημερωμένος γονέας είναι συνεργάτης και συναγωνιστής του προς όφελος του μαθητή.
 2. Συναντήσεις γονέων με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες πραγματοποιούνται καθημερινά καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου.
 3. Οι γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους, οπότε οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο.
 4. Το 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς οφείλει να ενημερώνει και να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιοδήποτε πρόβλημα η παραβατική συμπεριφορά /ενέργεια του παιδιού τους και τις αναιτιολόγητες απουσίες του.
 5. Οι γονείς για οποιοδήποτε αίτημά τους πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.
 6. Οι γονείς δεν πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο στο Σχολείο. Σε περίπτωση ανάγκης, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους , με την άδεια της Διεύθυνσης, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου.
 7. Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία των γονέων με τη Διεύθυνση και τους Διδάσκοντες καθηγητές  του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς θα είναι σταθερή και επωφελής για το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό  έργο του Σχολείου. Μη λησμονούμε, άλλωστε, ότι κυρίαρχη μέριμνα όλων είναι η ευτυχία και η πρόοδος των παιδιών.  

                                  VII.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ        

Κάθε μαθητής δικαιούται :

1.Να απολαμβάνει το σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών του τόσο         κατά την ώρα του μαθήματος , όσο και κατά τον χρόνο εκτός τάξης (διαλείμματα, μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία, σχολικοί, περίπατοι , εκπαιδευτικά προγράμματα , κλπ)

2.Να ζητεί διευκρινίσεις για τα μαθήματα, να διατυπώνει σκέψεις, κρίσεις, απόψεις, και να εκφράζει απορίες, για την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.

 1. Να ζητεί περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν αποσκοπεί στην βαθύτερη και ευρύτερη εμπέδωση μιας θεματικής ενότητας, οποιουδήποτε μαθήματος.
 2. Να αναλαμβάνει εργασίες για γνωστικά αντικείμενα που άπτονται των ενδιαφερόντων του και να ζητεί την αρωγή των καθηγητών του για τη μέθοδο, τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τις βιβλιογραφικές πηγές κλπ.
 3. Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του Σχολείου, αν το κρίνει απαραίτητο, αφού ζητήσει και την επιστημονική άποψη των καθηγητών του.
 4. Να επιδιώκει τη βοήθεια των καθηγητών του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύει συσσωρευμένες απορίες σε ορισμένο /α μάθημα/ μαθήματα , να ζητεί απαντήσεις, διευκρινίσεις, και γενικά, οτιδήποτε θα τον διευκολύνει στην πληρέστερη παρακολούθηση του/των συγκεκριμένου/ συγκεκριμένων μαθήματος/ μαθημάτων.
 5. Να λαμβάνει γνώση των αξιολογημένων γραπτών δοκιμίων του (ολιγόλεπτου κριτηρίου, ωριαίων κριτηρίων, κλπ) και να ζητεί, καλόπιστα, διευκρινίσεις για τον βαθμό του.
 6. Να συμμετέχει σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του Σχολείου (εκδρομές, σχολικοί περίπατοι, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, κλπ)
 7. Να διατυπώνει -ο ίδιος προσωπικά ή μέσω των θεσμικών μαθητικών οργάνων- οποιοδήποτε νόμιμο και λογικό αίτημα.

                                                  VIII. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η τήρηση  όλων  των  κανόνων  συμπεριφοράς  του  παρόντος  Κανονισμού  αποτελεί θεμελιώδη  και απαρέγκλιτη υποχρέωση των μαθητών και των μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Λιβαδειάς.

Ο Κανονισμός δίδεται σε όλους τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών προς γνώσιν τους.

                                                                     

                                                                                                                                                                                  

                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ