ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020 – 2021)